Hvad er et produktionsareal egentligt? Og hvor meget produktionsareal har du?

Den 1. august 2017 trådte en ny regulering af husdyrbrugsområdet i kraft. Den nye regulering  baseres på m2 produktionsareal i stedet for antal dyr, og derfor betegner vi den stipladsmodellen. Stipladsmodellen giver dig fleksibilitet i produktionen, da du kan fylde stalden op med dyr, så længe du overholder reglerne for dyrevelfærd.

Produktionsareal

Produktionsarealet er ”areal i fast placerede anlæg, hvor dyrene opholder sig og har mulighed for at afsætte gødning.”

Disse arealer tæller som produktionsareal:
• Stiarealer inklusiv bufferstier og sygestier
• Boksarealer inklusiv sygebokse og separationsbokse
• Udendørs opholdsarealer med befæstelse/fast bund som f.eks. verandaer, løbegårde, permanente læskure og kalvehytter
• Arealer med malkerobotter, hvor dyrene har adgang
• Burarealer

Arealer, hvor dyrene kun opholder sig kortvarigt, skal til gengæld ikke medregnes i produktionsarealet. Det kan være service og gangarealer, udleveringsrum, malkeområde eller opsamlingsarealer, ridebaner og lignende.

Husk, at de nye regler først gælder for dig, når du har fået en miljøgodkendelse eller tilladelse eller anmeldt dit dyrehold efter de nye regler.

Læs mere om produktionsarealet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

You may also like...