Pas på vandløbets fisk

Ensilagesaft og gylle hører ikke hjemme i vandløbene. Bare en enkelt liter kan forbruge al ilten i 10.000 liter åvand og et større udslip kan slå alle åens fisk og sarte smådyr ihjel. En udledning afsløres ved at der dannes såkaldte lammehaler i åen ved udledningen og nedstrøms i åen. Lammehaler er bakteriebelægninger/kolonier, der hurtigt vokser frem, når der udledes let nedbrydeligt organisk stof (se foto).

Derfor er det vigtigt, at du sikrer din drift mod udslip af ensilage- og møddingssaft. Det gør du blandt andet ved at sikre at komposteret husdyrgødning og ensilage placeres i en passende afstand fra vandløb og grøfter, at markstakke overdækkes grundigt med vandtæt materiale. Riste og afløb på pladser skal holdes rene, så møddings- og ensilagesaft føres i tætte rørforbindelser til gyllebeholderen.

   
Rene vandplanter (vandranunkel m.v.) i å Vandplanter belagt med lammehaler efter udledning af restvand fra et landbrug.

Oplever du problemer i et vandløb tæt på din bedrift, ser vi gerne, at du tager kontakt til os, så vi sammen kan finde en løsning til glæde for vandløbets fisk og smådyr.

Måske har du erfaringer med mindre tiltag, der har kunne forhindre saftudløb, så hører vi også gerne fra dig.

Landbrugsgruppen kan kontaktes på tlf. 9611 7563 eller mail.

You may also like...