Flydelag – med fokus på flydelag på pelsdyrbrug

Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og afgasset biomasse skal være forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning, f.eks. i form af flydelag. Er det ikke muligt at opretholde et dækkende flydelag, er du forpligtet til at etablere teltoverdækning eller lignende.

Overdækningen skal dække overfladen på hele beholderen, og være tæt og sammenhængende samt have en tør overflade (i tørvejr). Desuden skal den være stabil i forbindelse med blæst og kraftig nedbør. Hvis overdækningen består af et naturligt flydelag, skal dette have en skorpet overflade og være fri for sprækker med blank gylleoverflade. Dog må der ved indløbet være op til 3 m2 uden tæt flydelag.

For minkgylle og afgasset biomasse vil det ofte være nødvendigt at tilføre snittet halm til flydelaget i gyllebeholderen. Det anbefales at tilføre 10-20 kg snittet halm pr. m2 overflade i gyllebeholderen. På beholdere større end 2.500 m3, og hvor der ikke tilføres halmstrøelse med gyllen, anbefales det at anvende op mod 20 kg halm pr. m2, jf. nedenstående skema.

Gyllebeholder < 2.500 m3

Gyllebeholder > 2.500 m3

Tilførsel af snittet halm i kg/m2 overflade

10-20 kg/m2

20 kg/m2

Når halm eller dybstrøelse tilsættes, bør der samtidig foretages en omrøring i beholderen for at blande halm/gødning med gyllen. Hermed får man en mere homogen blanding, som øger sandsynligheden for, at der dannes et jævnt flydelag på hele beholderen.

Som alternativ til et naturligt flydelag kan overdækningen etableres med 10-12 cm letklinker (Leca), eller anvendelse af ammoniakreducerende tiltag, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste.

Du skal være opmærksom på at Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning om etablering af tæt overdækning på beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse. Denne kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

You may also like...