Vi kommer også på tilsyn på plantebrug

Mejetærsker i kornmark

En stor del af vores daglige arbejde inden for landbrugsområdet består i at føre tilsyn. De tilsyn vi laver kan deles ind i to kategorier:

  • Periodiske tilsyn, der er planlagt og for langs størstedelen varslet forvejen
  • De ”reaktive” tilsyn, der ofte sker på bagrund af en borger henvendelser.

Periodiske tilsyn

Det er kun landbrug med et dyrehold over en hvis størrelse, der regelmæssigt skal have periodiske tilsyn, hvor hele driften bliver gennemgået.

For plantebrug og de mindste husdyrbrug komme kommunen kun på kontrolbesøg, for at føre tilsyn med oplag af fast husdyrgødning eller gyllebeholdere, der er i drift.

Reaktive tilsyn

Ud over de periodiske tilsyn fører kommunen også reaktive tilsyn med øvrige landbrug. De fleste reaktive tilsyn udføres på baggrund af en henvendelse til kommunen. Det kan være som følge af en klage over ejendommen eller i forbindelse med en akut forurening, som sker på grund af et uheld.

Derudover kan kommunen i særlige tilfælde føre tilsyn med markdrift, hvis det vurderes, at der kan være risiko for fosforerosion fra de dyrkede arealer.

You may also like...