Lidt om fornyelse af indvindingstilladelse til markvanding

Fornyelse af indvindingstilladelse til markvanding
Tilladelser til markvanding gives som udgangspunkt for 15 år. Det er indvinders pligt at ansøge om fornyelse eller evt. ændringer af fx indvindingsmængden. Holstebro Kommune kontakter ikke indvinder for at gøre opmærksom på at en tilladelse udløber – det er indvinders eget ansvar. Hidtil har indvinder kunnet se udløbsdatoen for en tilladelse i følgebrev vedr. indberetning af oppumpede mængder, der fremsendes omkring december måned hvert år.

Dokumentation af indvindingsalæggets tilstand ved fornyelse af indvindingstilladelser
Holstebro Kommune skal ved ansøgninger om fornyet indvindingstilladelse have dokumentation for, at boringen/boringerne lever op til gældende regler for indretning. Dokumentationen skal bestå af en tilkendegivelse fra en sagkyndig om, at kravene er opfyldt. Den sagkyndige skal som minimum have B-bevis (en der må udføre A-boringer, fx en brøndborer). Har man dokumentation, der er yngre end 5 år, vil der som udgangspunkt ikke blive krævet fornyet dokumentation – dog eventuelt fotos. Dokumentation vil kun blive krævet ved ansøgning om fornyelse eller ændringer i tilladelsen.
Liste over borefirmaer med A-bevis finder du her

Overholdelse af 5 meter beskyttelseszonen
Omkring alle markvandings- og husholdingsboringer er der som udgangspunkt udlagt en beskyttelseszone på 5 meter til beskyttelse af grundvandet. Der må ikke opblandes gødning eller gødes i fredningsbæltet. Der må ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet. Opbevaring af bekæmpelsesmidler, herunder tømt emballage, samt andre stoffer, der kan forurene grundvandet, er heller ikke tilladt i fredningsbæltet. På dyrkede markarealer skal 5 meter bæltet være tydeligt markeret med pæle, sten, beplantning eller andet, så der ikke dyrkes indenfor zonen.

Afstandskrav til indvindingsanlæg
Ved ansøgninger, hvor det skal sikres, at afstandskrav til indvindingsanlæg er overholdt, er det vigtigt at sikre sig, at der ikke ligger uregistrerede anlæg som fx drikkevandsanlæg til enkeltindvindere indenfor beskyttelseszonen. I miljøportalen fremgår kun registrerede indvindingsanlæg, husk derfor at tjekke forsyningsforhold til ejendommen, og såfremt der er egne forsyning, så hvor anlægget et placeret.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

Tilmeld dig vores blog ved at udfylde navn og e-mail i boksen til højre. 

You may also like...