Tidsbegrænset dispensation fra reglerne om kontinuitetsbrud for minkbrug

Der er meddelt dispensation fra reglerne om kontinuitetsbrud for minkbrug. Dispensationen er gældende fra den 28. oktober 2020 til og med den 31. december 2021.

En række minkfarme har pga. nedgang i sektoren stået tomme i 2 år og skal derfor have dyr ind til november 2020 for at undgå kontinuitetsbrud. Kopenhagen Fur har som følge af risikoen for smitte med Covid-19 frarådet avlerne at flytte dyr ind på farmene i juni/juli måned – hvor indsætning af nye dyr normalt sker. Som følge heraf har minkbranchen anmodet om en tidsbegrænset dispensation fra reglerne om kontinuitetsbrud.

For godkendelser meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse samt for tilladelser og godkendelser meddelt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kan der ske helt eller delvist bortfald som følge af kontinuitetsbrud. Hvis en godkendelse eller tilladelse ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 hele sammenhængende år, bortfalder den del af tilladelsen eller godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

For at sikre at der ikke sker unødig smittespredning af Covid-19 som følge af, at minkavlere indsætter dyr på farmene alene for at undgå tab af produktionsret er der meddelt dispensation fra reglerne i § 55, stk. 1, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug for så vidt angår minkfarme med godkendelser meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse samt for tilladelser og godkendelser meddelt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Dispensationen er gældende fra den 28. oktober 2020 til og med den 31. december 2021.

You may also like...