Særregler for IE-brug – Plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse

Plan for kontrol, vedligehold og reparation

IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligehold af husdyrbruget og det materiel, der anvendes. Formålet er at forebygge uheld ved at sikre, at materiel og anlæg er i god stand. Det er vigtigt at planen udarbejdes så den er tilpasset det enkelte husdyrbrug. De gennemførte kontroller skal omhandle:

  • Gyllebeholdere
  • Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere,
  • Forsyningssystemer til vand og foder,
  • Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere,
  • Siloer og transportudstyr
  • Luftrensningssystemer
  • Udstyr til drikkevand,
  • Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge skal være i god stand.

IE-husdyrbrug er forpligtiget til at planlægge og gennemføre en struktureret gennemgang af anlæg og materiel. Forpligtelsen skal sikre, at husdyrbrugets drift og indretninger er forsvarlige, samt at reparationer og vedligeholdelse håndteres og prioriteres behørigt. Det kan ses som en forebyggende plan, da regelmæssig gennemgang, reparation og vedligeholdelse har til hensigt at minimere risikoen for forurening.

Kontrollerne skal give kommunen mulighed for at vurdere, om husdyrbrugets emissioner (fx støj, røg og møg) holder sig inden for rammerne af den meddelte godkendelse. 

Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen har i samarbejde med SEGES udarbejdet et vejledende materiale med et eksempel på, hvordan en kontrolplan kan udformes, så reglerne overholdes. IE-husdyrbrugene har ikke pligt til at anvende det vejledende materiale, men kan i stedet vælge at udarbejde eget materiale.

Kontrolplanen skal udarbejdes for det specifikke husdyrbrug ud fra, hvilke systemer og evt. vilkår, der er sat i husdyrbrugets miljøgodkendelse. Det er op til det enkelte husdyrbrug at fastlægge en frekvens for kontrol af de konkrete forhold, så det giver mening i forhold til anvendelsen af det pågældende materiel. Køres der f.eks. gylle ud i to sammenhængende perioder om året, vil det oftest være relevant at kontrollere udstyret hertil to gange om året inden gylleudbringningen gennemføres.

Vær dog opmærksom på, at bestemmelsen ikke har betydning for reglerne om beholderkontrol, som betyder at gyllebeholdere en gang årligt skal gennemgås for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder. Denne kontrol af gyllebeholderen skal foretages af det ansvarlige driftspersonale og ikke af en autoriseret kontrollant.

Den ansvarlige for husbruget kan vælge, at planen for kontrol, reparation og vedligeholdelse indgår som en del af husdyrbrugets miljøledelsessystem, herunder som en del af den handlingsplan, der har til formål at sikre, at husdyrbrugets miljøpolitik og miljømål opnås.

You may also like...