Revurdering – hvem, hvad og hvorfor?

Hvem skal revurderes?
Er dit husdyrbrug miljøgodkendt, er du måske bekendt med reglerne om, at miljøgodkendelsen skal revurderes 8 år efter, den er blevet meddelt. Efter den første revurdering, skal miljøgodkendelsen revurderes løbende og mindst hvert 10. år.

Kravet om revurdering gælder kun visse husdyrbrug herunder IE-husdyrbrug. Det vil sige husdyrbrug med intensiv fjerkræavl eller svineavl, hvor der er flere end 40. 000 pladser til fjerkræ, flere end 2. 000 pladser til fedesvin (over 30 kg) eller flere end 750 pladser til søer.

Er dit husdyrbrug ikke et IE-husdyrbrug, men godkendt efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens §§ 11 og 12 eller miljøbeskyttelseslovens § 33, skal vi vurdere, om det er nødvendigt med en revurdering, eller om kravet kan frafaldes.

Et miljøgodkendt husdyrbrug, der ikke er omfattet af IE-direktivet, skal kun revurderes, hvis husdyrbruget ikke lever op til kravene om maksimal totaldeposition af ammoniak i den omkringliggende natur.  I tilfælde hvor husdyrbruget overholder kravet om maksimal totaldeposition træffer vi afgørelse om, at kravet om revurdering kan frafalde.

Hvad gør kommunen ved en revurdering?
Når det er tid til, at din godkendelse skal revurderes, skriver vi til dig, og beder dig om at indsende oplysninger til brug ved revurderingen gennem www.husdyrgodkendelse.dk.

Husdyrgodkendelse.dk beregner om Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for husdyrbruget er overholdt, samt om husdyrbruget overholder kravene til ammoniak totaldeposition.

Herudover beder vi dig indsende en BAT redegørelse for husdyrbruget indeholdende bl.a. en gennemgang af BAT-teknologi i staldanlæg, opdateret beredskabsplan, beskrivelse af opbevaring og bortskaffelse af affald, gennemgang af gødningsopbevaring samt gennemgang af ressourceforbruget på husdyrbruget.

Er der forhold, der har ændret sig, siden godkendelsen blev meddelt, skal dette også oplyses i forbindelse med revurderingen.

Der er, ligesom for arbejdet med miljøgodkendelsen, brugerbetaling for det arbejde, vi i landbrugsgruppen har med din revurdering af miljøgodkendelsen.

Hvorfor skal godkendelsen revurderes?
Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Vi gennemgår vilkårene i din godkendelse og skærper evt. disse ved at meddele påbud om nye vilkår, så dit husdyrbrug lever op til BAT-kravene.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal have din miljøgodkendelse revurderet eller har du spørgsmål eller kommentar til ovenstående, så kan du kontakte landbrugsgruppen på telefon: 9611 7563 eller send os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk.

Tilmeld dig vores blog ved at udfylde navn og e-mail i boksen til højre. Hent vores App til telefonen ved at følgende nedenstående links:

Hent App HolstebroFarmers til Smartphone       Hent App HolstebroFarmers til Iphone

You may also like...