Ny kortlægning af natur i Natura 2000-områderne

En del landbrugsejendomme i Holstebro Kommune ligger tæt på Natura 2000-områder. Kommunen rummer i alt 9 Natura 2000-områder fra Husby Klit i vest til Karup Å i øst.

Hvert 6. år gennemgår Miljøstyrelsen disse områder og foretager en ny kortlægning af de såkaldte habitatnaturtyper og levesteder for habitatarter.

Den seneste kortlægning fra 2016-18 er nu blevet offentliggjort.

Hvad der har størst interesse for landbruget er nok kortlægningen af habitatnaturtyper, idet disse i høj grad er sammenfaldende med husdyrgodkendelseslovens ’kategori 1-natur’. Det kan for eksempel dreje sig om kortlagte, næringsfattige heder eller kær.

Bor man i nærheden af disse kortlagte naturtyper kan det få betydning for ejendommens muligheder for udvidelse og ændringer af bedriften. Har du en igangværende sag om udvidelse eller ændringer inde hos kommunen, er det den nye kortlægning, der er gældende ved kommunens sagsbehandling.

Den opdaterede kortlægning kan ses her.

Zoom ind på din ejendom og gå derefter ind i fanebladet til venstre, åbn ’Landbrug’ og klik på ’Kategori 1-natur (habitatnatur) pr. 19/6’.

You may also like...