Grødeskæring i vandløb

Holstebro Kommune har mange vandløb. Hovedreglen er :

  • De større vandløb er offentlige, hvilket vil sige at det er kommunen der vedligeholder dem.
  • De små vandløb er private og der er det de tilgrænsende lodsejere der står for vedligeholdelsen.

Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb sker efter bestemmelser der er fastsat i vandløbsregulativer. Her står der eksempelvis:

  • Hvornår,
  • hvor mange gange om året og
  • hvordan vandløbene skal vedligeholdes.

Den almindelige vedligeholdelse er skæring af vandplanterne i vandløbene, således at der er en fri strømrende, som vandet kan strømme i. Af og til er det også nødvendigt at grave sandaflejringer og nedstyrtede brinker op af vandløbene. Opgravning af vandløbsbunden foretaget normalt ikke.

Vandløbsvedligeholdelse skal sikre afvandingen af de områder som vandløbene ligger i og det gavner mange landbrugsarealer, som ligger lavt og derfor er afhængig af at vandløbene har en god afledningsevne. Vedligeholdelsen foretages hovedsageligt om sommeren og efteråret, således at vandløbene står klar til at modtage vinterens store vandføringer.

Skæringen af vandplanter, grødeskæring, kan ske med håndkraft, le, eller med maskine med enten mejekurv eller båd. I henhold til regulativerne foretages grødeskæringen skånsomt af hensyn til dyrene og planterne i vandløbene, så der efterlades noget grøde tilbage, så der hele tiden er levesteder for de dyr, der bor på vandplanterne og på vandløbsbunden.

Arbejdet med vandløbsvedligeholdelse i kommunen er udliciteret til Entreprenører.

Som lodsejer til et offentligt vandløb er du velkommen til at kontakte kommunen, hvis der er forhold i og omkring vandløbene som kommunen bør se på.
Se mere her.

You may also like...