Kemikalier, olie og farligt affald skal opbevares og håndteres med omtanke

Kemikalier, olie og farligt affald skal håndteres og opbevares så der ikke er risiko for at forurene jord, vandmiljø og grundvand. Du finder en liste over farligt affald her.

Med den rigtige indretning af oplagspladsen, gør du det nemt både for dig selv i den daglige drift og for tilsynsmedarbejderen.

Kemikalier, olie og farligt affald skal opbevares i egnede og tætte beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være tydeligt mærket med angivelse af indhold.

Hvordan skal oplagspladsen indrettes?

  • Pladsen skal være indrettet med tæt belægning og uden afløb til kloak. Fliser, SF-sten og lignende betragtes ikke som tætte belægninger.
  • Pladsen skal være overdækket, sikret mod påkørsel og afskærmet mod regn.
  • Pladsen skal være indrettet så spild ved uheld kan opsamles. Det kan sikres f.eks. ved en opkant eller en spildbakke, der skal mindst kunne tilbageholde indholdet af den største beholder på pladsen.

Der er nogle særlige krav til opbevaring af bekæmpelsesmidler:

  • Midlerne skal være utilgængelige, hvis de ikke er under opsyn.
  • De må kun opbevares i den originale emballage forsynet med den godkendte etikette, der er godkendt til produktet.

Husk at holde orden på oplagspladsen samt tømme og rengøre spildbakker jævnligt for at hurtigt kunne opdage evt. lækage. Det er en god idé at have opsugningsmateriel (som savsmuld eller kattegrus) klar på pladsen, så evt. spild kan nemt opsamles.

You may also like...