Hyppig udslusning

Den 1. maj 2023 trådte nye regler i kraft vedrørende udslusning af gylle fra svinestalde.

Hyppig udslusning er udslusning af gylle, når gyllehøjden i kummen når 10 cm dog max hver 7. dag.

Loven gælder som udgangspunkt for alle slagtesvinestalde og alle nye/renoverede so-og smågrisestalde (ansøgt fra den 1. maj 2023 og senere).

Der er flere undtagelser/afvigelser:

  • Gælder ikke økologiske bedrifter.
  • Gælder ikke bedrifter med staldforsuring som ammoniakreducerende tiltag.

Der skal føres logbog som dokumentation for udslusningerne, som kontrolleres på miljøtilsyn.

Det er muligt at få en dispensation helt eller delvist, hvis det ikke er teknisk muligt at udsluse hyppigt eller hvis der er uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet hermed.

Læs mere her: Hyppig udslusning af gylle i grisestalde (landbrugsinfo.dk)

You may also like...