Hvordan undgår du brand i halm og hø

Opbevaring af halm og hø er et af de fokusområder, som indgår i årets miljøtilsynskampagne, som Holstebro Kommune foretager i samarbejde med Nordvestjyllands Brandvæsen.

Hvert år opstår der brand i oplag af halm og hø, både i bygninger og ude på marken. Brande i halm og hø kan udvikle sig hurtigt og kan spredes over lange afstande ved hjælp af flyveild. Erfaringerne fra brandvæsenet viser desuden, at brand i store halmstakke er vanskelige at slukke og begrænse.

Beredskabsstyrelsen har en række anbefalinger til, hvordan du forebygger risikoen for brand, brandspredning og letter brandvæsenets indsats:

 1. Undgå rygning.
 2. Hold rent og ryddeligt.
 3. Sørg for, at uvedkommende ikke har adgang til halmen.
 4. Undgå varmt arbejde tæt på halm og letantændeligt materiale – husk pulverslukker og vandslange i nærheden.
 5. Kontrollér arbejdsstedet efter udført varmt arbejde.
 6. Undgå oplag mv. ved branddøre.
 7. Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele bredden.
 8. Vær opmærksom på maskinopstilling og placér ikke motorkøretøjer i eller ved oplaget.
 9. Fjern antændelseskilder som gasser, olier og lignende.
 10. Opdel oplaget i mindre oplagsfelter og hold god afstand mellem oplagsfelterne.
 11. Hav tilstrækkelig afstand til bygninger, letantændelig vegetation (f.eks. nåletræsbevoksninger og lyngklædte arealer), naboskel og vej.

Du skal også være opmærksom på risiko for selvantændelse, hvis et oplag af halm, hø og lign. bliver fugtigt og der sker biologisk nedbrydning hvorved der dannes varme, som kan resultere i selvantænding.

På grund af disse risici er der regler for, at oplag af halm over 1.000 m3 (svarende til ca. 250 bigballer eller 360 midibigballer) er omfattet af Beredskabsstyrelsens regler og der skal ansøges om tilladelse hos beredskabet. Disse store oplag skal placeres mindst 100 meter fra bygninger, naboskel, vej, letantændelig vegetation og andre oplag. Du skal beskrive størrelsen på halmoplaget (m3) og evt. fordeling i oplagsfelter, afstandsforholdene på matriklen og vedlægge en situationsplan. To eller flere oplæg på samme grund betragtes som et oplag, medmindre de er fritliggende og overholder afstandskravene.

Har du en mindre oplag, anbefaler Beredskabsstyrelsen at opdele den i mindre oplag (f.eks. 5-10 m i 2 meters højde) og holde mindst 3 meter mellem oplagene. Det anbefales desuden at placere oplaget mindst 30 m fra letantændelig vegetation, 10 m fra bygninger med hårdt tag. Ved større oplag over 200 m3 bør afstande øges til 50 m og 20 m.

Beredskabsstyrelsen har lavet en folder om Brandsikkerhed ved hø, halm og lign. i det fri, som du kan finde på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

You may also like...