Pas på naturen når du pløjer

Når der skal pløjes efter høsten er det vigtigt, at man er opmærksom på de beskyttede naturtyper, der ligger rundt omkring i landskabet.

Pløjning

Naturarealer over en vis størrelse er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Det gælder heder, overdrev, enge, moser, strandenge og søer. Her må der ikke ske nogen form for jordbehandling (dog gælder der særlige regler for de mere omdriftsprægede enge).

Du kan se, hvad der er registreret af beskyttede naturarealer på din ejendom, her:

For at tilføje kortlag skal du trykke på “Værktøjer” knappen i højre hjørne af kortet.

Derefter skal du vælge “Lagkatalog” i menulinjen under fanebladet “Bruge kortet”.

Her vælger du laget Naturbeskyttelse og kulturarv. De beskyttede naturtyper klikkes frem ved at gå ind under ’Naturbeskyttelse og Natura2000…’.

Herefter kan du zoome ind og arbejde med kortet.

Luftfotos ligger under ’Kortlag’ til venstre og kan slås til ved at klikke på “Jeg vil gerne” og “Administrer hvilke kortlag der er synlige”.

Generel information om de beskyttede naturtyper kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside her.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

You may also like...