Hvornår har du sidst fået kontrolleret din gyllebeholder?

Hvilke beholdere skal kontrolleres og hvor ofte?

Alle gyllebeholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand skal kontrolleres når de er over 100 kubikmeter.

Beholdere som ligger nærmere end 100 meter fra vandløb og søer over 100m², skal kontrolleres hver 5. år og være forsynet med gyllealarm.

Resterende beholdere skal kontrolleres mindst hvert 10. år.

Hvis en beholder tages ud af drift, og den evt. igen skal bruges, skal der udføres en ny kontrol. Beholdere kan ikke nedbringes i kapacitet ved at lave en hul over jordoverfladen, dette er ikke tilladt.

Hvis der er flere brugere, er det ejeren af beholderen, som er ansvarlig for rekvirering af beholderkontrol.

Ejeren skal sende underskrevet rekvisitionsskema til kontrollanten senest 6 måneder før en beholder skal kontrolleres.

Du kan finde en liste over autoriserede kontrollanter her

Kontrollanten giver besked til kommunen, når der er anmodet om beholderkontrol.

Efter selve beholderkontrollen sendes vurderingsskemaet direkte til kommunen.

Hvis brugeren ikke ønsker kontrol gennemført, eksempelvis fordi beholderen ikke antages at opfylde kravene til styrke eller tæthed, skal beholderen tages ud af drift.

En beholder tages ud af drift ved at udfylde en blanket på Holstebro.dk.

You may also like...