Overvejer du rørlægning af vandløb? Bliv klogere på reglerne

Spørg os gerne om reglerne for vandløb og søer

 

Påtænker du som lodsejer at rørlægge en grøft eller et vandløb på din ejendom, bør du kontakte Holstebro Kommune med henblik på en vurdering af om du skal fremsendes en ansøgning. Holstebro Kommunes Natur og Miljø kan kontaktes på 96 11 75 64 eller teknik.miljoe@holstebro.dk.

Den frie dræningsret

Det er tilladt ejeren af en grund der støder op til et vandløb, fra egen grund at aflede såvel overfladevand som vand fra almindelig drænings- og udgrøftningsanlæg til vandløb.

Natur- og Miljøklagenævnet understreger i to afgørelser vedrørende den fri dræningsret følgende:

  • I afgørelse i sag om Randers kommunes afslag på rørlægning af vandløb NMK- 43-00491 af 3. september 2014 fra Natur- og miljøklagenævnet finder Nævnet, … at vandløbslovens § 3 stk. 2, alene omhandler retten til at aflede drænvand til bestående vandløb. Nævnet finder ikke, at der i bestemmelsen kan indfortolkes en ret for bredejeren til f.eks. at tildække et åbnet vandløb på egen grund. Nævnet finder, at en sådan tildækning er en regulering, idet vandløbets skikkelse ændres, jf. vandløbslovens § 16.
  • Nævnet finder endvidere, … at vandløbslovens bestemmelse om fri dræningsret kun vedrører vandløb, der er etableret eller etableres på bredejerens egen grund, og som afleder vand til vandløb, der ligger på eller støder op til bredejerens grund … Nævnet finder ikke at grøfter/vandløb, der løber på flere matrikler er omfattet af vandløbslovens § 3 stk. 2.

Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelser.

De nærmere regler om regulering kan læses i bekendtgørelsen nr. 1780 af 16. december 2015 om vandløbsregulering og –restaurering mv. I henhold til § 18 i bekendtgørelsen skal Holstebro Kommune ved sin afgørelse tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet, samt, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, der er fastlagt for vandløbet, herunder miljømål, der er fastsat i Miljømålsloven.

Lovgivning

Såfremt du ansøger om rørlægning af en grøft eller et vandløb skal Holstebro Kommune behandle din ansøgning i henhold til § 17 i Lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015 om vandløb samt § 18 Bekendtgørelse nr. 1780 af 16. december 2015 om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Links

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96117563 eller sende os en mail på husdyrbrug@holstebro.dk

Tilmeld dig vores blog ved at udfylde navn og e-mail i boksen til højre. Hent vores App til telefonen ved at følgende nedenstående links:

Hent App HolstebroFarmers til Smartphone       Hent App HolstebroFarmers til Iphone

 

You may also like...