Hvorfor en stipladsmodel – fordele og ulemper

Den nye husdyrregulering eller den såkaldte stipladsmodel trådte i kraft for to år siden. I dette indlæg kan du læse om hvilke fordele og ulemper stipladsmodellen kan give dig.

Større fleksibilitet

I den nye reguleringsmodel gives der ikke længere tilladelse til et bestemt antal dyr i en bestemt alder eller vægtinterval. I stedet får man tilladelse til en produktion på et bestemt areal, som kaldes produktionsareal. Det er arealet i staldene, hvor dyrene opholder sig og afsætter gødning. Baggrunden for det nye system er, at ammoniakemissionen er mere afhængig af overfladearealet i stalde og overflade i gyllebeholdere end antallet af dyr.

Tilladelse eller godkendelse i den nye model giver dig fleksibilitet til at producerede det antal dyr, der kan være i stalden, så længe dyrevelfærdsloven overholdes.

Det er desuden muligt at få en tilladelse eller godkendelse til en såkaldt flexgruppe, f.eks. alle typer svin eller kvæg. På den måde kan man f.eks. tilpasse produktionen til efterspørgslen på markedet ved f.eks. at skifte mellem smågrise og slagtesvin, eller skifte i vægtintervallet uden forudgående anmeldelse.

Modellen kan dog give udfordringer i visse produktioner f.eks. i avlsopformeringsbesætninger, hvor dyrene gives mere plads end gennemsnittet.

Al produktionsareal skal med

Hvis du søger om godkendelse efter de nye regler, er det vigtigt, at alle produktionsarealer kommer med i ansøgningen. Anvender du efterfølgende et areal, som ikke er godkendt, vil det betragtes som overproduktion. Derfor skal du huske at få alt med f.eks. arealer med kalvehytter, hestebokse, fast placerede læskure og lignende.

Produktionsareal

Flere generelle regler, færre vilkår

Der er kommet flere generelle regler, og du vil derfor opleve at få færre vilkår i din tilladelse eller godkendelse. Reguleringen af arealer og anlæg er desuden blevet adskilt. Dette bidrager til en hurtigere sagsbehandling af ansøgninger.

Længere udnyttelse og færre bortfald

Når du får en godkendelse eller tilladelse i det nye system, har du mulighed for at udnytte den i 6 år. Det er desuden blevet nemmere at undgå, at din godkendelse eller tilladelse bortfalder. For at opretholde din fulde produktionstilladelse, skal du inden for en 3 årig periode, minimum 1 år, have udnyttet 25 % af produktionsarealet driftsmæssigt. Det giver dig mulighed for i tidens løb at skrue ned og op på produktionen i takt med udviklingen af markedet. Reglerne om 25% gælder også allerede godkendte husdyrbrug.

Udfordringer

Det nye system kan give udfordringer med at overholde ammoniak- og lugtemissionen på ejendomme, der ligger bynært, tæt på naboer, Natura 2000-områder eller anden sårbar natur. Disse udfordringer kan f.eks. løses med ammoniak- eller lugtreducerende teknologi. De godkendte teknologier finder du i Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Godkendelse, tilladelse eller anmeldelse?

Der skelnes mellem en § 16b tilladelse og § 16a godkendelse, hvor 16a godkendelse er til produktioner med ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3 pr. år eller flere end 750 stipladser til søer, flere end 2.000 stipladser til slagtesvin eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Har du en mindre produktion med et produktionsareal på op til 100 m2 (alle dyretyper), 175 m2 (ammekvæg, heste, geder, får) eller 200 m² (heste) eller et udegående dyrehold er det som udgangspunkt ikke nødvendigt med en godkendelse eller tilladelse. Produktionen skal anmeldes til kommunen og bliver omfattet af et forenklet miljøtilsyn.

Du behøver ikke udvide for at kunne ansøge i det nye system, det er også muligt at få godkendt de eksisterende stalde for at blive omfattet af stipladsmodellen.

Du kan læse mere om dine muligheder på Holstebro.dk.

You may also like...