Har du problemer med dit flydelag? – så husk din logbog

Drifter du dine gyllebeholdere med tæt overdækning (flydelag), så har du pligt til at føre en logbog for hver gyllebeholder.

Husk at din logbog – udover at være et arbejdsredskab for dig – også fungerer som dokumentation for det arbejde du gør, for at opretholde et godt og stabilt flydelag.

Den ansvarlige for driften af en gyllebeholder, med tæt overdækning, skal føre optegnelser til dokumentation for overdækningens tilstand og tiltag til etablering eller reetablering af tæt overdækning på hver enkelt beholder.

Optegnelser skal som minimum ske i følgende tilfælde:

  • 1 måned efter sidste føring af optegnelser
  • 2 uger efter tømning
  • 7 dage efter omrøring, tapning eller det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt.

Optegnelserne skal indeholde de oplysninger, der fremgår af Husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, tabel 1 og tabel 2, og skal føres som en logbog eller ved anvendelse af en teknologi til automatisk logning, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Indholdet af logbogens tabel 1 og tabel 2 ses nedenfor.

Har man erfaring med, at overdækningen på en beholder i perioder forsvinder helt eller delvist i forbindelse med bestemte hændelser, f.eks. omslag i vejret eller overpumpning af gylle, skal kontrollen foretages oftere.

Efter afsluttet omrøring, udbringning eller tømning af en beholder, eller hvis overdækningen af andre årsager er brudt, skal beholderen kontrolleres med få dages interval, indtil overdækning igen er intakt. Hvis et naturligt flydelag ikke af sig selv dannes, anbefales det at tilføre halm, dybstrøelse eller lignende. Resultatet af kontrollen noteres i logbogen.

Du kan læse mere i vejledningen fra Miljøstyrelsen om logbog til egenkontrol af flydelag. Her kan du også læse mere om, hvordan du etablerer en tæt overdækning.

You may also like...