Ændringer for IE-husdyrbrug

EU-Kommissionen har vedtaget nye BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ og svin.

BAT-konklusionerne omhandler overordnet set emnerne miljøledelse og godt landmandskab samt teknikker inden for ernæringsmæssig styring, effektiv energiudnyttelse, støj-, støv- og lugtemissioner, emissioner fra hhv. opbevaring, forarbejdning og udbringning af husdyrgødning, emissionsmonitering og ammoniakemission fra staldanlæg.

BAT-konklusionerne vil hovedsageligt blive implementeret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i form af generelle regler, som vil gælde for IE-husdyrbrugene.

I enkelte tilfælde vil BAT-konklusionerne dog skulle indgå i kommunens afgørelser om godkendelse eller revurdering, og de skal gennemføres, så vilkårsændringerne kan være implementeret på det enkelte husdyrbrug senest den 21. februar 2021.

Miljøministeriet har derfor sendt et forslag om ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens regler om IE-husdyrbrug i høring. Ændringerne drejer sig om: 

  • Udvidelse af reglerne om vilkårsfastsættelse med krav om korrekt placering af anlæg, begrænsning af spildevandsforurening og minimering af vandforbrug
  • Generelt krav om oplæring af personale
  • Generelt krav om at udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse samt beredskab
  • Udvidelse af de generelle krav til fodringsteknikker
  • Generel pligt til at anvende energibesparende belysning
  • Generelt krav om reduktion af støvemission fra staldanlæg
  • Generelt krav om årlig indberetning

Udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er sendt i høring den 10. oktober 2019 og frem til den 7. november 2019 med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2020.

Udkastet er tilgængeligt på Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63304

You may also like...